the_sorrow_passage

The Sorrow Passage:

Gateway to Perdinok (Volume 0.1)

An Epic Fantasy Novelette

Coming Soon.

the_veiled_river

The Veiled River:

Gateway to Perdinok (Volume 0.2)

An Epic Fantasy Novelette

Coming Soon.